Δραστηριότητες της εταιρείας:


Η συμμετοχή της ως νομικό πρόσωπο στο Εθνικό Σύστημα Παροχής Συμβουλών των Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων για τη διαχείριση των εκτάσεων και τη διαχείριση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Η πιστοποίηση αυτής ως Φορέας Παροχής Γεωργικών Συμβουλών (Φ.Π.Γ.Σ.) από την αρμόδια Εθνική Αρχή.

Η παροχή γεωργικών συμβουλών σε ιδιοκτήτες γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Οι εταίροι


 1. ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΡΒΙΛΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, κάτοικος ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, επί της οδού ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ, αρ. 27, μερίδια 2500 (κεφαλαιακή εισφορά σε μετρητά αξίας 2500€) ποσοστό 31.25%
 2. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΘΕΡΜΟΛΙΑ του ΗΛΙΑ, κάτοικος ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ, μερίδια 500 (κεφαλαιακή εισφορά σε μετρητά αξίας 500€) ποσοστό 6.25%
 3. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΩΣΤΑΚΟΣ του ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ, κάτοικος ΣΚΑΛΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ, μερίδια 260 (κεφαλαιακή εισφορά σε μετρητά αξίας 260€) ποσοστό 3.25%
 4. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΑΡΙΑ ΔΟΥΚΑΚΗ του ΑΣΗΜΑΚΗ, κάτοικος ΣΚΑΛΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ, μερίδια 240 (κεφαλαιακή εισφορά μετρητών αξίας 240€) ποσοστό 3.00%
 5. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ, κάτοικος ΝΑΥΠΛΙΟΥ, επί της οδού ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΣΟΛΩΜΟΥ αρ. 1, μερίδια 2500 (κεφαλαιακή εισφορά σε μετρητά αξίας 2500€) ποσοστό 31.25%
 6. ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΚΩΣΤΑΚΟΣ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ, κάτοικος ΣΚΑΛΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ, μερίδια 2000 (κεφαλαιακή εισφορά σε μετρητά αξίας 2000€) ποσοστό 25%
Διαχειριστής της Εταιρίας ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΚΩΣΤΑΚΟΣ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ , κάτοικος ΣΚΑΛΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ, Τ.Κ. 23051.

Θεματικά Πεδία


 • Συμβουλές που αφορούν στις απαιτήσεις της πολλαπλής συμμόρφωσης (Καν. (ΕΕ) 1306/2013, Κεφ. 1 Τίτλος VI)
 • Συμβουλές που αφορούν στις επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον γεωργικές πρακτικές - “πρασίνισμα” (Καν. (ΕΕ) 1307/2013, Κεφ. 3 Τίτλος III)
 • Σχεδιασμός στην εφαρμογή Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης
 • Συμβουλές που αφορούν στην ορθολογική χρήση του νερού στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις συμπεριλαμβανομένης της σύνταξης σχεδίου διαχείρισης νερού για τις ανάγκες γεωργικής εκμετάλλευσης
 • Συμβουλές που αφορούν στην προστασία και στην ορθή διαχείριση των υδάτων, συμπεριλαμβανομένης και της ορθολογικής χρήσης λιπασμάτων
 • Συμβουλές που αφορούν στην ορθολογική διαχείριση των ζωικών αποβλήτων (κοπριάς) με στόχο τη μείωση της ρύπανσης των υδάτων
 • Συμβουλές που αφορούν στις απαιτήσεις της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας (ΟΦΠ)
 • Συμβουλές που αφορούν σε δράσεις για το μετριασμό της κλιματικής αλλαγής ή την προσαρμογή της γεωργίας σε αυτή
 

Θεματικά Πεδία


 • Συμβουλές που αφορούν στη χρήση των υποπροϊόντων, αποβλήτων, υπολειμμάτων & λοιπών πρώτων υλών, εκτός τροφίμων, για τους σκοπούς της βιοοικονομίας
 • Συμβουλές που αφορούν στη μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και αμμωνίας από τις γεωργικές δραστηριότητες
 • Συμβουλές που αφορούν στην κατανόηση και την ορθή εφαρμογή των δεσμεύσεων που προκύπτουν από τον καν. (ΕΕ) 834/2007, σχετικά με την βιολογική παραγωγή γεωργικών προϊόντων και τις βέλτιστες πρακτικές και τα οφέλη της βιολογικής παραγωγής
 • Συμβουλές που αφορούν στην κατανόηση και ορθή εφαρμογή τόσο των δεσμεύσεων των δράσεων του μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα», όσο και των ελάχιστων απαιτήσεων που θεσπίζονται από την εθνική νομοθεσία και εφαρμόζονται στις δράσεις αυτές
 • Τεχνική υποστήριξη για υιοθέτηση και εφαρμογή καινοτομίας στη γεωργική εκμετάλλευση και τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό της συμπεριλαμβανομένης και της εισαγωγής και χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών
 • Συμβουλές σχετικά με την επίτευξη της τομεακής ολοκλήρωσης και καθετοποίησης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων
 • Τεχνικο-οικονομικές συμβουλές σχετικά με τη μείωση του κόστους παραγωγής και αύξηση του οικογενειακού εισοδήματος, με στόχο τη βιωσιμότητα της εκμετάλλευσης
 • Συμβουλές σχετικά με τον προσανατολισμό, των μικρών ιδιαίτερα γεωργικών εκμεταλλεύσεων, στην αγορά
 • Εξειδικευμένες συμβουλές σε γεωργούς που αναλαμβάνουν για πρώτη φορά δραστηριότητα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας
με τους εξής τρόπους


 27350 24043

 [email protected]

 

Τα γραφεία μας


Σκάλα Λακωνίας (5ης Μάϊου αρ. 44, T.K. 23051), Τηλ. 2735024043
Καλαμάτα (Ξενοφώντος 27, Τ.Κ. 24100), Τηλ. 2721088688
Ναύπλιο (Επ. Οδ. Ναυπλίου – Νέας Κίου Τ.Κ. 21100), Τηλ. 2752029727
Νεμέα (Λεωφόρος Παπακωνσταντίνου 81Β, τ.κ. 20500), Τηλ. 2746020000
[email protected], [email protected]

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020

Υπο-Μέτρο 2.1 : «Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών στο γεωργικό τομέα – Στήριξη για αποκόμιση οφέλους από τη χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών»

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021